Listing domains on GoDaddy Auctions from the Domain Manager

You can list active domain names on GoDaddy Auctions® from the Domain Manager.

Note: You cannot list a domain via your mobile device. You also cannot list domain names expiring within the next 90 days, inactive domain names, or internationalized domain names. For a list of supported domain name extensions, see Which domains can I sell on the auction site?

 1. Log in to your My Products page.
 2. If you aren't automatically directed there, make sure to select the My Products tab:
 3. My products tab

 4. Click Manage All:
 5. Manage All

 6. From the Buy & Sell menu, select GoDaddy Auctions® Listings.
 7. Click on the List a Domain tab at the top of the page.
 8. In the List a Domain section, type in the name of the domain you'd like to list, and then complete the following fields:
  • Listing type — The type of auction you want to create for the domain name
  • Minimum Offer — The starting bid you want to use for the auction
  • Category — The category you want to use for the domain name
  • Description — A description of the listing
 9. Select the the type of Visibility you want, and then indicate how you'd like to Receive Payments.
 10. Read the Universal Terms of Service, and if you agree to them, select I have read and agree to....
 11. Click Finish

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.