Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Logging in to Your Plesk Shared Hosting

You can log directly into Plesk using your hosting account's username and password by going to:

https://[your hosting account's IP address]:8443

You can proceed past any security warning your Web browser displays.

If you don't know your hosting account's IP address, see this article.

For help with your Plesk hosting account username and password, see:

You can use this method of logging in to give someone access to your hosting account without giving them access to your customer account.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.