Microsoft 365 từ GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Lỗi: Không thể thiết lập kết nối được mã hóa với máy chủ

Nếu bạn đang gặp sự cố khi mở Outlook và đang sử dụng tài khoản Microsoft 365, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể thiết lập kết nối được mã hóa với máy chủ.

Vấn đề của bạn có thể là thông tin đăng nhập được định dạng không đúng. Thử xóa Trình quản lý thông tin xác thực của Windows .

Xem thêm thông tin