Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Make the WordPress version private


Verify WordPress is up-to-date Make the WordPress version private
Block PHP in directories Remove WordPress readme file
Enable DISSALLOW_FILE_EDIT in WordPress

If someone knows what version of WordPress you are running, they may know exactly what vulnerabilities your site has. It is important to keep your version private in the event you do not update to the latest version right when it comes out.

  1. You should always backup your site before making any changes.
  2. Log in to WordPress.
  3. Go to Sucuri Security > Settings.
  4. Click on the Hardening tab.
  5. Find the section labled Remove WordPress Version.
  6. If the section is red, click on the Apply Hardening button.

You have now prevented your WordPress version from being viewed publicly.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.