Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing fraud rules

Your Quick Shopping Cart storefront allows you to enable fraud rules that check specific criteria to verify a shopper's authenticity.

To Enable Fraud Rules

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Fraud Management.
 5. In the Fraud Rule Management list, click Enable next to the Fraud Rule that you want to enable.
 6. Specify whether to apply the rule to all customers or only new customers.
 7. Specify whether you want to apply the rule before or after the payment is processed.
 8. Click Save.

To Edit Fraud Rules

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Fraud Management.
 5. In the Fraud Rule Management list, click Edit next to the Fraud Rule that you want to edit.
 6. Make the changes that you want to apply to the rule.
 7. Click Save.

To Disable Fraud Rules

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Fraud Management.
 5. In the Fraud Rule Management list, click Disable next to the Fraud Rule that you want to immediately disable.

 

Violating Fraud Rules

Shoppers who place orders that violate fraud rules are unaware of the violation. After the shopper completes the order, the Order State is set to Potential Fraud. You then receive a "New Order Potentially Fraudulent" email notice instead of the normal "New Order" email notice.

To resolve a potentially fraudulent order, you can call the customer or otherwise investigate the order, and then, perform one of the following actions:

 • If you want to accept the order, change the Payment Status to Completed. The order status automatically changes to Invoiced.
 • If you do not want to accept the order, change the order status to Cancelled. The shopper receives an Order Cancellation email notification.

Downloadable Products

When configuring your Payment options for downloadable products, you can allow customers to download products upon the credit card's authorization or pre-authorization. Authorization allows customers to download the product only after the credit card is authorized and the payment is completely processed. Pre-authorization allows customers to download the product after the card is pre-authorized, regardless of the order failing fraud rule. We highly recommend setting the "When do you want to allow your customers to download their purchase?" setting to "Authorize," which avoids this potential fraud loophole.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.