Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Photo Album Files with Online Storage

Managing Individual Photo Album Files with Online Storage

You can use Online Storage to manage files in your Photo Album account.

To Manage Photo Album Files with Online Storage

 1. Log in to Online Storage.
 2. Navigate to the file you want to manage by clicking Image Files, and then click the Gallery the file is located in.
 3. Right-click on the file to display the Actions menu:
  • Launch Photo Album — Opens your Photo Album account in a new window.
  • Quick View — Opens the file in a preview window.
  • Download — Downloads the file to a chosen destination folder on your local drive.
  • Copy/Move — Moves the file to a chosen destination folder in Online Storage.

   NOTE:Select Leave copy in current location to make a copy of the file.

  • Rename — Renames the file in Online Storage and your Photo Album account.
  • Delete — Deletes the file from Online Storage and your Photo Album account.
  • Public Link — Sends a link to selected recipients to view the file.
  • Cancel — Closes the Actions menu.

Managing Photo Album Galleries with Online Storage

You can use Online Storage to manage galleries in your Photo Album account.

To Manage Photo Album Galleries with Online Storage

 1. Log in to Online Storage.
 2. Click Image Files, and then right-click the Gallery to display the Actions menu:
  • Launch Photo Album — opens your Photo Album account in a new window.
  • Quick View — Opens the icon in a preview window.
  • Download — Downloads the gallery to a chosen destination folder on your local drive.
  • Copy/Move — Moves the gallery to a chosen destination folder in Online Storage.

   NOTE:Select Leave copy in current location to make a copy of the gallery.

  • Rename — Renames the gallery in Online Storage and your Photo Album account.
  • Delete — Deletes the file from Online Storage and your Photo Album account.
  • Public Link — Sends a link to selected recipients to view the contents of the gallery.
  • Cancel — Closes the Actions menu.

Managing Photo Album with Online Storage

You can use Online Storage to manage limited features in your Photo Album account.

To Manage Photo Album with Online Storage

 1. Log in to Online Storage.
 2. Right-click Image Files to display the Actions menu:
  • Launch Photo Album — Opens your Photo Album account in a new window.
  • Quick View — Opens the icon in a preview window.
  • Copy — Copies the Photo Album to a chosen destination folder in Online Storage.
  • Cancel — Closes the Actions menu.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.