Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Managing Product Options in Quick Shopping Cart

There are two Product Types in Quick Shopping Cart® cart that let you add options:

 • Standalone — Single products that do not require multiple item numbers (SKUs) to track inventory. For example, you can add gift-wrap as an option to a Standalone product.
 • Configurable Variation — Products that require multiple item numbers (SKUs) to track inventory. For example, you can add multiple color and size options for T-shirts that you sell on your online store.

You do not have to assign any options to a standalone product. However, you must assign at least one configurable option to products with configurable variations.

For examples about using Standalone and Configurable Variation options, see Tips for using options .

Managing Standalone Options

Use Standalone products when the options you add do not affect your inventory.

To Manage Standalone Options

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to manage.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
 5. Click the name of the product you want to edit, or click Add Product from the Tasks bar to add a new product.
 6. Specify the Product Type.

  Note: If you select Configurable, see Managing Configurable Variation Options below.

 7. Click the Options tab.
 8. From the Available Options drop-down menu, select an option from the list, and then click Add.
 9. If you want to create more options, click Add Option, enter an Option name, select either Text Field or Drop Down, and then click OK.
 10. Select the options choices you want to apply to the product.
 11. If you want to increase or decrease your product's price based on option choices, select either Increase Price By or Decrease Price By, and then enter a price.
 12. Click OK to save your product.
 13. Publish your store to reflect any changes.

Managing Configurable Variation Options

Use Configurable Options to track inventory or to create configurable products. For more information about Configurable Variations and how to use them, see Tips for using options .

After assigning Configurable Variation options to a product, you need to generate the Product Variations Grid, and you might want to change the order in which your configurable options display.

To Manage Configurable Variation Options

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to manage.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
 5. Click the name of the product you want to edit or click Add Product from the Tasks bar to add a new product.
 6. From the Product Type drop-down menu, select Configurable.
 7. If you want to track inventory for your options, click the Shipping/Inventory tab, and then select Yes next to Inventory tracking.
 8. Click the Options tab.
 9. In the Configurable Options section, from the Available Options drop-down menu, select an option from the list, and then click Add.
 10. If you want to create more configurable options, click Add Option, enter an Option name, select either Text Field or Drop Down, and then click OK.

  Note: You can specify up to four Configurable Options.

 11. Select the option choices you want to apply to the product.
 12. If you want to increase or decrease your product's price based on option choices, select either Increase Price By or Decrease Price By, and then enter a price.
 13. In the Product Variations Grid section, click Generate Grid and configure the grid. For more information, see Using the product variations grid .
 14. Click OK to save your product.
 15. Publish your store to reflect any changes.

Managing Option-Based Pricing

Quick Shopping Cart lets you associate unique pricing with the options you assign to a product. For instance, you can charge more for a specific color of a product when customers select that color from your product's options.

To Manage Option-Based Pricing

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to manage.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
 5. Click the name of the product you want to edit or click Add Product from the Tasks bar to add a new product.
 6. Click the Options tab.
 7. Select the option choice you want to associate with the pricing, and from the drop-down menu of pricing options, select one of these options:
  • Don't change price — Pricing remains the same despite the option
  • Increase price by — In the field that displays with this option, enter an amount to add to the price
  • Decrease price by — In the field that displays with this option, enter an amount to subtract from the price
 8. Click OK to save your product.
 9. Publish your store to reflect any changes.

Managing Option-Based Images

Quick Shopping Cart lets you associate unique images with the options you assign to a product. For instance, you can display a specific color of a product when customers select that color from your product's options.

To Manage Option-Based Images

 1. Log in to your Account Manager.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to manage.
 4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Products.
 5. Click the name of the product you want to edit or click Add Product from the Tasks bar to add a new product.
 6. Verify that you have two or more images associated with the product. If you do not, then you need to associate two or more images with the product in your Media Gallery > Multi-Image tab. This is found in the Images tab of your Product Editor page.
 7. From the Options tab, select the Standard or Configurable option you want to associate with an image, and then select the image you want to associate with the option from the drop-down menu of image options.
 8. Click OK to save your product.
 9. Publish your store to reflect any changes.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.