Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Manually add my email address to Outlook 2010 or 2013 (Windows)

To manually add your email address to your Outlook 2010 or Outlook 2013, you'll need your Workspace email address, password and your server and port settings.

 1. Open Outlook, click File and select Add Account.
  Click File, click Add Account
 2. Select Manually configure server settings or additional server types and click Next.
  Select Manually configure server settings or additional server types, click Next
 3. Select Internet E-mail and click Next.
  Select Internet E-mail, click Next
 4. Complete the following form:
  • Your name: Full name.
  • Email address: Workspace email address.
  • Account Type: POP or IMAP. (What is the difference between POP and IMAP?)
  • Incoming server(s):
   imap.secureserver.net (recommended)
   pop.secureserver.net
  • Outgoing server: smtpout.secureserver.net
  • User Name: Workspace email address.
  • Password: Workspace email password.

  Enter email account settings
 5. Select Remember password and unselect Require logon using Secure Password Authentication.
 6. Click More Settings... and select Outgoing Server.
 7. Select My outgoing server (SMTP) requires authentication and Use same settings as my incoming mail server.
  Outgoing Server: Select My outgoing server requires authentication, and Use same settings
 8. Note: As a troubleshooting step, select Log on using. Then enter your User Name, and Password. Use your full Workspace email address as your User Name.

 9. Go to the Advanced tab, and complete the following fields:
  • Server port numbers:
   IMAP: 993 (SSL - recommended) or 143.
   POP: 995 (SSL - recommended) or 110,
  • This server requires an encrypted connection (SSL): Select if you are using SSL ports.
  • Outgoing server: 465 (SSL - recommended) or 80, 3535, 25
  • Use the following type of encrypted connection: Set to SSL if you're using SSL ports or choose None.
  • Server Timeouts: This is up to you.
  • Leave a copy of messages on the server: This option is up to you. If you have a POP account, and you will be using more than one way to access your email, you should select this. Leaving a copy on the server will use up your email storage limit, faster.

  Advanced: Enter port settings
 10. Click OK. On Add Account, click Next.
 11. Click Finish. Send yourself a test email from your webmail and respond to it from Outlook. This is the quickest way to confirm your email address is ready to go

Related steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.