Manually install an SSL certificate on my cPanel hosting

You can manually install SSL certs on your cPanel account, whether they are issued by GoDaddy or another provider.

Required: Deluxe and extended validation (EV) certificates, as well as SSLs for addon domains or subdomains must be installed manually.

You can watch a short video of this task farther down the page.

Generate a CSR

To complete these steps, your cPanel account needs to be setup and the domain you want to use with the SSL certificate should already point to it.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click cPanel Admin.
 3. In the Security section, click SSL/TLS Manager.
 4. Under Certificate Signing Requests (CSR), click Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.
 5. Complete the fields in the Generate a New Certificate Signing Request (CSR) section and click Generate.

Your CSR displays in the Encoded Certificate Signing Request section. You'll need to make a copy of the CSR to request an SSL certificate.

Request and download your SSL certificate

 1. Provide the CSR to the company who issued the certificate. If it’s GoDaddy, request the certificate.
 2. After the certificate is issued, you will need to download your certificate as a CRT file.

Upload and Activate Your Certificate

To complete these steps, you need to have the CRT file provided to you by the company who issued your SSL certificate.

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Web Hosting.
 3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
 4. Click cPanel Admin.
 5. In the Security section, click SSL/TLS Manager.
 6. Under Certificates (CRT), click Generate, view, upload, or delete SSL certificates.
 7. Use the Upload Certificate section to upload the CRT file from your local machine and click Upload Certificate.
 8. From the SSL/TLS Manager, click Manage SSL Sites.
 9. Click Browse Certificates and select the certificate that you want to activate. This will auto-fill the fields for the certificate.
 10. Click Install Certificate.

That's it! To make sure your SSL is working, you can check it using our Certificate Checker.

Show me how


Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.