Move a section to another page

You can move a section from one page to another in your GoCentral website. This can be particularly handy as your site grows, and you need to reorganize it. It's also useful for moving a section that you've duplicated.

 1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
 2. Click Edit/Edit Site. (If you're using the GoCentral Online Store, click Manage Store, then Website in the top green bar.)
 3. Click Pages in the My Site panel.
  /Click Pages
 4. Find the page containing the section you want to move (Home in the example below).
 5. Then find the section you want to copy, click the three dots to the right of the section's name, and select Move Section.
  Click section, choose Move Section
 6. Use the Select Page menu to choose where you want to move it, then click Move.
  Select destination page, click Move
 7. A Moved confirmation appears, with a link to the destination page, which you can click to see for yourself that the section was moved.
  Check link in Moved message

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.