Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Linux Hosting (cPanel) Trợ giúp

Move a WordPress site to a different directory in my Linux Hosting account

If you installed WordPress using Installatron, follow these steps to move the site to a different directory in your Linux Hosting account.

 1. Go to your GoDaddy product page.
 2. Under Web Hosting, next to the Linux Hosting account you want to use, select Manage.
  select manage
 3. In the account Dashboard, select cPanel Admin.
 4. In the cPanel home page, select Web Applications, and below My Applications select the WordPress icon.
  select wordpress
 5. In the upper-right corner, select Clone.
  select clone
 6. In the Installatron Clone page, in the Destination section, make sure to select the correct Domain and Directory where you want to move the site.
 7. Select Clone.

More info