Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Move an email address to another plan

You can move an email address from one plan to another. For example, you might want to move an email address to a plan with more storage space available.

  1. Sign in to Workspace Control Center. Enter your GoDaddy username, password and click Sign in (your Workspace Email address and password won't work here).
  2. Select the the email address you want to move, and click Switch Plans.
  3. In the Switch Plans dialog box, select the plan you want to move the email address to.

    Note: If you select a plan in a different region, all Workspace email addresses for your domain name must be moved to that region.

    If you attempt to move more email addresses than you have space for in the plan you selected, the Workspace Control Center displays available plans to move the remaining addresses to.

  4. Click OK.

Related step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.