Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Move my WordPress site to a different directory in Web & Classic Hosting

What if you installed WordPress® in the wrong directory? Don't worry — it happens all the time. If you installed it through your hosting account's control panel, follow these steps to move WordPress to the correct location.

If you're working with a fresh installation of WordPress — and you haven't added any content — you can uninstall and then reinstall the application in the right directory.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Stats & Usage column, click Applications.
  5. Under My Applications, click Manage.
  6. Under the WordPress account you want to manage, click Actions, and then select Move.
  7. To move WordPress to the root of your domain, select Use root of my domain (suggested). Otherwise, click Custom directory and enter a destination folder for your site.

    Note: This root directory of your hosting account is just a fancy way of saying "the directory visitors see when they go to your main domain name."

If you have issues with your site's permalinks after completing these steps, see Fixing Permalink Issues with WordPress.

If you want to move your WordPress site to a different hosting account, see Moving Large WordPress Sites to GoDaddy.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.