Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Move or Copy WordPress files to another folder

If you built a test or development WordPress site, then you may need to move it from one folder to another on your hosting account before it's ready for visitors. You have two options for moving your WordPress site:

  • Call our support number and one of our experts can do it for you for a fee.
  • Do it yourself following the instructions in the tables below.

Note: It's important to understand that a WordPress site is a combination of files and a database. This service relates only to the files that are part of the site, not the whole site.

WordPress Premium Support

Our support experts can perform the following services for you for a fee, choose one of the following:

  1. Move WordPress files to another folder:
    • We will update the site and home URLs to match the new location.

  2. Copy WordPress files to another folder:
    • We will copy all of the folders and files to a new folder. However, additional services will be required to create a functional copy of your site if you're using a new database.
    • Our Experts will advise you on what additional services will need to be requested in order to fulfill your end goal.

Do it yourself

Move WordPress files to another folder:


To do it yourself, see Difficulty
Move a WordPress site in cPanel hosting Basic
Move a WordPress site in Web Hosting Basic
Manually move WordPress to another folder Medium

Copy WordPress files to another folder:

If you're looking to copy just the files, those steps can be found in the following article at step 4. If you're looking to copy the entire site (files and database) please review the entire article.

To do it yourself, see Difficulty
Manually copy WordPress site into another folder Medium


More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.