GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nâng cấp miền được giám sát của tôi lên đơn hàng đặt sẵn

Nâng cấp miền được giám sát lên đơn hàng đặt sẵn sẽ cho bạn cơ hội có được miền đã đăng ký. Bạn sẽ vẫn nhận được thông báo nếu có bất kỳ cập nhật nào cho miền sau khi nâng cấp

  1. Vui lòng truy cập GoDaddy, trang Sản phẩm của tôi . Bạn có thể được nhắc đăng nhập.
  2. Cuộn xuống và chọn Sản phẩm miền rồi chọn Quản lý bên cạnh Đơn hàng đặt sẵn miền .
  3. Chọn hộp bên cạnh miền bạn sẽ sửa đổi, sau đó chọn Nâng cấp lên Đơn hàng đặt sẵn .
  4. Chọn Công khai cho loại đơn hàng đặt sẵn.
  5. Chọn Tôi đã đọc và đồng ý với ... , sau đó chọn Tiếp theo . Nếu bạn không có đủ tín dụng, hãy chọn Mua tín dụng để mua thêm, sau đó quay lại đây để hoàn tất nâng cấp.
  6. Chỉnh sửa thông tin liên hệ của bạn nếu cần, sau đó chọn Tiếp theo .
  7. Xem lại thông báo xác nhận, sau đó chọn OK .

Các bước liên quan

Xem thêm thông tin