Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nén tập tin trong tài khoản lưu trữ Linux của tôi

Bạn có thể nén nhiều tập tin lại với nhau để tạo một tập tin duy nhất trong tài khoản Dịch vụ lưu trữ Linux của mình. Đây còn được gọi là tập tin "nén" hoặc "lưu trữ".

  1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
  2. Trong Lưu trữ web , bên cạnh tài khoản Lưu trữ Linux mà bạn muốn sử dụng, chọn Quản lý .
    nhấp vào quản lý
  3. Ở góc trên cùng bên trái của Bảng điều khiển tài khoản, chọn Trình quản lý tập tin .
    chọn trình quản lý tập tin
  4. Trong Trình quản lý tập tin cPanel, chọn các tập tin bạn muốn nén, rồi chọn Nén .
  5. Hoàn thành các trường, sau đó chọn Nén tập tin .

Xem thêm thông tin