Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Búp bíp bóp… tính toán…tính toán … bắt đầu dãy 42…
Có vẻ như các robot điên cuồng này lại đang làm việc! Chúng đã giành quyền kiểm soát và dịch trang này ra tiếng địa phương của bạn. Các robot này thật sự chỉ có thiện ý trong trái tim kim loại của chúng. Chúng chỉ muốn giúp đỡ bạn! Hãy cho chúng tôi biết các robot làm việc như thế nào, với các nút ở phía dưới trang. Đi đến phiên bản Tiếng Anh

NGINX trên CentOS 7: Cài đặt chứng nhận

Sau khi yêu cầu chứng nhận của bạn được phê duyệt, bạn có thể tải về SSL và các chứng nhận trung gian từ ứng dụng SSL. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tải xuống chứng nhận SSL của bạn . Bạn sẽ muốn chọn tùy chọn Apache khi bạn tải xuống chứng nhận của mình.

Lưu ý: Cài đặt SSL này được thực hiện trên máy chủ CentOS 7 có cài đặt ngăn xếp LEMP. Cấu hình chính xác của máy chủ có thể khác, dựa trên phiên bản Nginx, nền tảng HĐH của bạn hoặc phương pháp được sử dụng để cài đặt Nginx.

 1. Kết nối với máy chủ của bạn qua SSH.
 2. Tạo một thư mục để lưu trữ khóa máy chủ, chứng nhận và gói trung gian.
  sudo mkdir / etc / nginx / ssl
 3. Sao chép khóa riêng được tạo khi bạn tạo CSR vào thư mục ssl
  cp coolexample.key / etc / nginx / ssl
 4. SFTP đến máy chủ của bạn và tải lên chứng nhận SSL và gói trung gian của bạn vào thư mục / etc / nginx / ssl.
 5. Điều hướng đến thư mục SSL trong SSH.
  cd / etc / nginx / ssl
 6. Kết hợp chứng nhận SSL và gói trung gian thành một tập tin bằng cách sử dụng lệnh nối. Vì chứng nhận trung gian và chứng nhận gốc của bạn nằm trong một gói, bạn có thể sử dụng lệnh SSH sau:
  sudo mèo f84e19a2f44c6386.crt 

  Lưu ý: Các chứng nhận phải được liệt kê theo thứ tự này với lệnh nối nếu không SSL sẽ không hoạt động bình thường trên máy chủ của bạn.
 7. Mở tập tin cấu hình NGINX cho miền bạn đang cài đặt chứng nhận SSL.
  sudo vim /etc/nginx/sites-available/coolexample.com
 8. Cập nhật tập tin cấu hình để sử dụng chứng nhận SSL.
  máy chủ {nghe 80; server_name coolexample.com; return 301 https://$host$request_uri; } máy chủ {nghe 443 ssl; server_name coolexample.com; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/coolexample.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/coolexample.key; root /usr/share/nginx/coolexample.com/; chỉ mục index.php index.html index.htm; }
  
 9. Lưu tập tin cấu hình.
  wq!
 10. Khởi động lại máy chủ NGINX của bạn.
  dịch vụ sudo nginx khởi động lại

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.