Đại lý cơ bản & chuyên nghiệp Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhận hoa hồng từ gói đại lý của tôi

Sau khi bạn thiết lập tài khoản đại lý và bán sản phẩm, cửa hàng của bạn có thể kiếm được hoa hồng.

Các đại lý nhận được hoa hồng vào cuối mỗi tháng cho thu nhập của tháng trước đó. Ví dụ, hoa hồng bạn kiếm được trong tháng 12 sẽ được thanh toán vào cuối tháng 1. Hoa hồng sẽ không được thanh toán cho đến khi bạn đạt đến ngưỡng thanh toán tối thiểu cho phương thức thanh toán của người nhận tiền. Nếu bạn chưa đạt đến mức tối thiểu đó, hoa hồng của bạn sẽ được chuyển sang tháng tiếp theo cho đến khi đạt đến ngưỡng.

Hãy xem các ngưỡng hoa hồng và cách xử lý các khoản thanh toán.

Xem thêm thông tin