Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập chứng nhận ký mã vào Firefox

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2021, GoDaddy sẽ không cấp hay gia hạn Chứng nhận xác thực mã hoặc Trình điều khiển nữa. Nếu bạn đã sở hữu Chứng nhận xác thực mã hoặc Chứng nhận trình điều khiển, bạn sẽ không thể tạo khóa mới sau ngày 1 tháng 6 năm 2021. Tất cả các chứng nhận được cấp trước ngày 1 tháng 6 năm 2021 sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi hết hạn.

Bạn có thể nhập chứng nhận xác thực mã vào Firefox.

Cách nhập chứng nhận vào Firefox trên PC

  1. Từ menu Công cụ , nhấp vào Tùy chọn .
  2. Nhấp vào Chứng nhận , và sau đó nhấp vào Xem chứng nhận và sau đó nhấp vào Nhập .
  3. Điều hướng đến tập tin SPC của bạn và nhấp vào OK . Bỏ qua mọi cảnh báo có thể xuất hiện.

Chứng nhận của bạn hiện được hiển thị trong Trình quản lý chứng nhận của Mozilla Firefox.

Cách nhập chứng nhận vào Firefox trên máy Mac

  1. Từ menu Firefox , chọn Tùy chọn .
  2. Đi đến tab Chứng nhận.
  3. Nhấp vào Xem chứng nhận .
  4. Nhấp vào Nhập ...
  5. Điều hướng đến tập tin SPC của bạn và nhấp vào OK . Bỏ qua mọi cảnh báo có thể xuất hiện.

Chứng nhận của bạn hiện được hiển thị trong Trình quản lý chứng nhận của Mozilla Firefox.