Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
 • TPHCM: (Hỗ trợ bằng tiếng Anh) 4.00am~9:00pm Th2-Th6(0284) 458 1371
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập cơ sở dữ liệu MySQL với SSH

Một kết nối Secure Shell (SSH) có thể được sử dụng thay vì phpMyAdmin để nhập một tập tin sao lưu SQL vào cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một phương pháp nâng cao có thể hỗ trợ khi nhập các tập tin SQL lớn và có thể cần thiết khi sử dụng VPS tự quản lý hoặc Máy chủ chuyên dụng vì chúng không được cài đặt phpMyAdmin.

Bắt buộc: Bạn sẽ cần những thứ sau để hoàn thành các bước này:
Lưu ý: Nếu bạn sử dụng WordPress, bạn có thể tìm thấy chi tiết cơ sở dữ liệu trong tập tin wp-config.php.
 1. Tải tập tin sao lưu SQL lên máy chủ bằng FTP hoặc Trình quản lý tập tin .
 2. Kết nối với máy chủ của bạn hoặc tài khoản lưu trữ được chia sẻ với SSH .
 3. Sử dụng lệnh ls để liệt kê các tập tin và thư mục, và cd../ để di chuyển qua các thư mục cho đến khi bạn ở trong thư mục mà bạn đã tải lên tập tin sao lưu.
 4. Kết nối với MySQL bằng cách sử dụng lệnh sau:
  mysql -h tên máy chủ lưu trữ -P cổng -u tên người dùng -p cơ sở dữ liệu < backup.sql
  Lưu ý: Nếu bạn sử dụng localhost cho máy chủ lưu trữ của mình, bạn nên bỏ qua–h hostname và nếu bạn có một cổng thông thường (3306), bạn có thể bỏ qua–P port một phần của lệnh.
  • Trong lệnh trên, bạn nên thay thế:
   • tên máy chủ lưu trữ với tên máy chủ lưu trữ của bạn.
   • cổng với số cổng MySQL của bạn. Trừ khi nó được chỉ định khác trong tài khoản lưu trữ của bạn, cổng của bạn là 3306.
   • tên người dùng với tên người dùng của bạn cho cơ sở dữ liệu này.
   • cơ sở dữ liệu với tên của cơ sở dữ liệu bạn muốn xuất.
   • backup.sql với tên tập tin sao lưu của bạn.
 5. Chọn Nhập trên bàn phím của bạn.
 6. Khi lời nhắc Nhập mật khẩu: xuất hiện, hãy nhập mật khẩu của bạn cho người dùng cơ sở dữ liệu đó.
  Lưu ý: Mật khẩu sẽ không hiển thị vì lý do bảo mật, bạn sẽ không nhìn thấy bất cứ điều gì khi bạn nhập hoặc dán.
 7. Chọn Nhập trên bàn phím của bạn.

Tập tin sao lưu SQL hiện đã được nhập vào cơ sở dữ liệu của bạn.

Xem thêm thông tin