Miền Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập mã ủy quyền để chuyển miền của tôi

Bạn sẽ cần cung cấp mã ủy quyền hợp lệ (còn được gọi là mã EPP, khóa chuyển hoặc mã xác thực) để xử lý thành công việc chuyển miền sang tài khoản GoDaddy của bạn. Bạn có thể nhập hoặc cập nhật mã xác thực trong tài khoản GoDaddy của mình sau khi mua chuyển miền .

 1. Đăng nhập vào Trang chuyển GoDaddy của bạn. (Bạn cần trợ giúp đăng nhập? Tìm tên người dùng hoặc mật khẩu của bạn .)
 2. Chọn Chuyển đến rồi chọn tab Hoàn tất chuyển . Tìm kiếm một miền cụ thể bằng cách sử dụng trường tìm kiếm phía trên danh sách miền của bạn.
  chọn nút chuyển cuối cùng
 3. Nhập hàng loạt mã xác thực cho một miền hoặc cho nhiều miền.
  • Một miền : Chọnbiểu tượng bút chì để nhập mã xác thực Nhập vào cột Mã xác thực.
  • Nhiều miền : Chọn hộp kiểm bên cạnh các miền cần mã xác thực, rồi chọn Nhập mã xác thực phía trên danh sách miền của bạn.
 4. Nhập mã ủy quyền cho các miền đã chọn.
 5. Chọn Gửi để lưu thay đổi.

Bạn sẽ thấy xác nhận rằng những thay đổi của bạn đã được chấp nhận. Quá trình chuyển miền thường mất từ 5 đến 7 ngày để hoàn tất.

Bước có liên quan

 • Bạn không chắc chắn trạng thái đó có nghĩa là gì? Xem hướng dẫn về các trạng thái chuyển của chúng tôi để biết tổng quan chi tiết về ý nghĩa của mỗi trạng thái và cách tiếp tục.

Xem thêm thông tin