Websites + Marketing Trợ giúp

Chúng tôi đã cố hết sức để dịch trang này cho bạn. Trang Tiếng Anh cũng có khả dụng.

Nhập sản phẩm từ tập tin CSV

Khi bạn đã định dạng đúng bảng tính thông tin sản phẩm và lưu dưới dạng tập tin CSV, bạn đã sẵn sàng tải lên cửa hàng trực tuyến của mình.

Lưu ý: Chỉ có thể nhập các sản phẩm vật lý từ tập tin CSV. Thêm sản phẩm kỹ thuật số trực tiếp vào cửa hàng trực tuyến của bạn. Bạn có thể tải lên tối đa 1.000 sản phẩm với Cửa hàng trực tuyến đặc biệt và 100 sản phẩm với gói Thương mại và Thương mại Websites + Marketing cùng 10 hình ảnh mỗi lần (nhưng chỉ 1 hình ảnh cho mỗi sản phẩm trong quá trình nhập CSV). Thêm hình ảnh sản phẩm bổ sung trong cửa hàng của bạn.
 1. Vu lòng truy cập vào trang sản phẩm của GoDaddy.
 2. Cuộn tới Websites + Marketing và chọn Quản lý bên cạnh trang của bạn.
 3. Trên Bảng điều khiển, hãy mở rộng Cửa hàng , rồi chọn Sản phẩm .
 1. Chọn Nhập / Xuất , rồi chọn Nhập .
 2. Chọn Tập tin CSV .
 3. Kéo tập tin CSV của bạn vào cửa sổ hoặc chọn Duyệt tập tin để tìm tập tin của bạn. Trang của bạn sẽ kiểm tra tập tin của bạn để tìm lỗi.
 4. Nếu phát hiện thấy lỗi, hãy ghi lại lỗi hoặc tải về báo cáo lỗi. Chọn Hủy để quay lại danh sách sản phẩm. Sửa lỗi trong bảng tính, sau đó bắt đầu nhập lại.
 5. Lưu ý: Báo cáo lỗi không tính tiêu đề hàng đầu tiên trong bảng tính của bạn. Ví dụ, một lỗi trong dòng ban đầu 3 sẽ là hàng 4 trên bảng tính (1 hàng tiêu đề cộng với 3 dòng).
 6. Nếu không tìm thấy lỗi nào, hãy chọn Nhập .
 7. Lưu ý: Quá trình nhập dựa trên SKU. Nếu bạn đang tải lên các sản phẩm có SKU đã tồn tại, bạn sẽ nhận được thông báo. Chọn hộp kiểm để xác nhận bạn muốn thông tin từ bảng tính ghi đè lên thông tin hiện có trong cửa hàng trực tuyến của bạn, sau đó chọn Nhập .
 8. Nếu bạn có nhiều sản phẩm, có thể mất một lúc để quá trình nhập hoàn tất, vì vậy chúng tôi cũng sẽ gửi email cho bạn khi quá trình nhập hoàn tất. Bạn có thể chờ hoặc chọn OK nếu muốn đóng cửa sổ.
 9. Sau khi quá trình nhập hoàn tất, nếu cửa sổ của bạn vẫn mở, hãy chọn Xong . Sản phẩm của bạn hiện đã được thêm vào trang Tất cả sản phẩm .

Xem thêm thông tin