Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Mở tài khoản dịch vụ lưu trữ trên Linux

Sau đây là cách đăng nhập vào GoDaddy và truy cập vào Bảng điều khiển của tài khoản dịch vụ lưu trữ trên Linux.

Lưu ý: Để đăng nhập trực tiếp vào cPanel, mà không thông qua Bảng điều khiển tài khoản của bạn, vui lòng duyệt tới http://myDomainName/cpanel, mà myDomainName là miền và hậu tố của miền đó như coolexample.com. Bạn cần có thông tin đăng nhập (Bảng điều khiển này > phần Cài đặt phần > thẻ Tài khoản ) và Mật khẩu của cPanel (từ thiết lập cPanel ban đầu).

 1. Truy cập GoDaddy, vào trang sản phẩm.
 2. Bên dưới Lưu trữ web, cạnh tài khoản dịch vụ lưu trữ trên Linux bạn muốn sử dụng, nhấp vào Quản lý.
  chọn quản lý
 3. Giờ bạn đã vào Bảng điều khiển cho tài khoản Dịch vụ lưu trữ trên Linux của mình.
  bảng điều khiển của tài khoản dịch vụ lưu trữ trên linux của tôi

Các bước liên quan

 • Bạn sẵn sàng di chuyển một số tập tin vào tài khoản của mình? Nhấp vào Trình quản lý tập tin để đi thẳng tới Trình quản lý tập tin cPanel. Để được trợ giúp, bạn hãy xem qua tài liệu về Trình quản lý tập tin cPanel.
 • Nhấp vào Quản trị cPanel để đi thẳng tới Trang chủ cPanel. Để được trợ giúp, hãy xem tài liệu về cPanel.
 • Nhấp vào phpMyAdmin để đi thẳng tới trang chủ phpMyAdmin của tài khoản. Để được trợ giúp, hãy xem tài liệu về phpMyAdmin.
 • Nhấp vào Trình quản lý FTP để đi thẳng tới trang Tài khoản FTP của cPanel. Để được trợ giúp, hãy xem tài liệu về cPanel cho tính năng Tài khoản FTP.
 • Để đăng nhập trực tiếp vào cPanel, duyệt tới http://myDomainName/cpanel, trong myDomainName là miền của bạn và hậu tố của miền đó, như coolexample.com. Bạn cần có thông tin đăng nhập (Bảng điều khiển này > phần Cài đặt > tab Tài khoản) và Mật khẩu của cPanel (từ thiết lập cPanel ban đầu). Nếu bạn không có Mật khẩu, sau đây là cách thay đổi mật khẩu.

Xem thêm thông tin