Optimize table in MySQL

Optimizing your database removes the gaps in data or "overhead" that can occur when your database works with your website.

This can have the side effect of restoring optimal performance to your website if its database contributes to its slowing. However, optimizing your database does not prevent future slowing because it does not fix the scripting that initially created the overhead.

Before you begin, you need to back up your database. For more information, see Backing up and Restoring MySQL or MSSQL Databases.

  1. Access phpMyAdmin for the database you want to use (Web & Classic / cPanel / Plesk).
  2. Double-click the Database Name.
  3. At the bottom of the list of tables, click Check all tables having overhead
  4. From the drop down menu, select Optimize table.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.