Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Organizing Favorites

You can create a favorites list of the most accessed pages in your Quick Shopping Cart® Administration area to help you streamline your navigation. We've made it easy for you to add favorites in two different ways: by using the Add to Favorites icon on all eligible pages or by using the Favorites menu.

 1. From the Favorites menu select Organize Favorites.
 2. In the Edit Favorites Menu pop-up you can add, remove, edit and drag and drop the display order of your favorite pages.

Adding Favorites

The Manage Favorites menu is organized into four categories: Set Up, Manage, Promote and Report. You'll find all your pages filed under their corresponding category. From there you can select and add to your favorites.

 1. From the Edit Favorites Menu, click Add Favorites.
 2. Select your favorites by clicking the page title you want to add from the organized menu tabs and corresponding page lists.
 3. Once you've selected your favorites, click Apply.
 4. Click OK.
 5. You will see the pages you selected listed under My Favorites in the Edit Favorites Menu.
 6. Click OK.
 7. Your favorites display under the Favorites tab in the menu.

Removing Favorites

To Remove All Favorites

 1. From the Edit Favorites Menu click Remove All Favorites.
 2. Click OK.

To Remove Favorites Individually

 1. From the Edit Favorites Menu click the delete button next to the favorite you want removed.
 2. Click OK.

Editing Favorites

You can rename and change the order your favorites are listed.

To Rename a Favorite

 1. From the Edit Favorites Menu, under My Favorites
 2. Double click the favorite you want to change and type the new name.
 3. Click OK.

To Change Favorites Listed Order

 1. From the Edit Favorites Menu drag and drop the favorite in the order in which you want it displayed.
 2. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.