Outlook 2007 incorrectly displaying image captions for emails

This is an interesting issue that's isolated to Outlook 2007. The 2007 version actually has limited HTML support and uses a proprietary Word rendering engine to display HTML. Whereas other versions of Outlook tend to use Internet Explorer to render email.

Adding a caption below any small image in a mixed Text & Image module causes an issue where the caption actually jumps above the text, instead of displaying correctly below the image.

There are two ways around this issue.

  • Include the caption as part of the image, and not as separate text. You can do this in any image editing program, or use PicMonkey online.
  • Simply do not use a caption for the mixed module images. Since the large full-size image captions display fine, you could consider re-arranging your design to use the full size images, instead of the mixed module images.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.