Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Perl Details on Linux Shared Hosting

Here are details about the way Perl is set up on our Linux shared hosting servers:

Note: Perl scripts written and saved in a Windows environment, and then uploaded to your server, will not run in a Linux environment.

Perl Version
Perl 5.8.8
Disabled Perl Modules
We disable the socket module within Perl for security reasons. If you want to send something from your site using email, use gdform.cgi.
Available Perl Modules
_foreign.pm
_generic.pm
_login.pm
_query.pm
_segment.pm
_server.pm
_userpass.pm
A.pm
Abbrev.pm
ActionTempl.pm
Address.pm
Alias.pm
Align.pm
Amsterdam.pm
ANSI.pm
ANSIColor.pm
AnyDBM_File.pm
Apache.pm
apm_bios.ph
area.pm
Array.pm
AsCanonXML.pm
Asmdata.pm
Assembler.pm
AsString.pm
attributes.pm
attrs.pm
Auth.pm
AutoLoader.pm
AutoSplit.pm
autouse.pm
axestype.pm
axestype3d.pm
B.pm
bars.pm
bars3d.pm
Base.pm
Base64.pm
Basename.pm
Basic.pm
Bblock.pm
Benchmark.pm
BigFloat.pm
BigInt.pm
blib.pm
BuildDOM.pm
Builder.pm
Bytecode.pm
ByteLoader.pm
bytes.pm
C.pm
CanonXMLWriter.pm
Cap.pm
Carp.pm
CC.pm
CGI.pm
Changes.pm
charnames.pm
Checker.pm
CheckTree.pm
Cmd.pm
Collate.pm
colour.pm
Command.pm
Common.pm
Compare.pm
Complete.pm
Complex.pm
Composer.pm
Config.pm
Connection.pm
constant.pm
Constants.pm
Cookie.pm
Cookies.pm
Copy.pm
CPAN.pm
Cwd.pm
Daemon.pm
Data.pm
dataconn.pm
Date.pm
DB.pm
DB_File.pm
DBD.pm
DBI.pm
DBIODBC.pm
Debug.pm
Defaults.pm
Deparse.pm
DetectWS.pm
diagnostics.pm
Dict.pm
Digest.pm
Dir.pm
DirHandle.pm
DirXQL.pm
Disassembler.pm
DOM.pm
Domain.pm
DOMException.pm
DosGlob.pm
DProf.pm
Driver.pm
DummyInetd.pm
Dumper.pm
Dumpvalue.pm
DynaLoader.pm
E.pm
Embed.pm
EncDec.pm
Encoding.pm
English.pm
Entities.pm
EntityMap.pm
Env.pm
Errno.pm
Error.pm
Escape.pm
ESISParser.pm
ETag.pm
ExampleP.pm
Expat.pm
Exporter.pm
Exports.pm
ExtUtils.pm
Factory.pm
FakeRequest.pm
FAQ.pm
Fast.pm
FAT.pm
Fatal.pm
Fcntl.pm
fields.pm
File.pm
FileCache.pm
FileHandle.pm
filetest.pm
Filter.pm
Find.pm
FindBin.pm
FirstTime.pm
Folder.pm
Form.pm
ftp.pm
Functions.pm
GD.pm
GDBM_File.pm
GetInfoReturn.pm
GetInfoType.pm
GetPass.pm
GHTTP.pm
Glob.pm
gmtime.pm
gopher.pm
Grammar.pm
Graph.pm
Graph3d.pm
grent.pm
Grep.pm
Grove.pm
GrovePath.pm
Handle.pm
Harness.pm
Hash.pm
Headers.pm
HeadParser.pm
Heavy.pm
Heuristic.pm
History.pm
hostent.pm
Hostname.pm
Html.pm
Http.pm
http11.pm
httpd_conf.pm
https.pm
I.pm
IDs.pm
Include.pm
IniFiles.pm
InputObjects.pm
Install.pm
Installed.pm
integer.pm
IO.pm
Iso2022jp.pm
Japanese.pm
Kakasi.pm
L.pm
Lalr.pm
ldap.pm
Leak.pm
less.pm
lib.pm
Liblist.pm
lines.pm
lines3d.pm
linespoints.pm
LinkExtor.pm
Lint.pm
Listing.pm
Local.pm
locale.pm
LocalMbox.pm
localtime.pm
Log.pm
Long.pm
LWP.pm
Mac.pm
mailto.pm
MakeMaker.pm
MakeMaker.pm.prereq
Man.pm
Manifest.pm
Manip.pm
MatchName.pm
MD5.pm
MediaTypes.pm
MemberMixin.pm
Message.pm
Metadata.pm
Miniperl.pm
mixed.pm
Mkbootstrap.pm
Mksymlists.pm
MM_Cygwin.pm
MM_OS2.pm
MM_Unix.pm
MM_Unix.pm.buildroot
MM_Unix.pm.fhs
MM_Unix.pm.instman
MM_VMS.pm
MM_Win32.pm
MMagic.pm
mod_perl.pm
mod_perl_hooks.pm
mod_perl_hooks.pm.PL
ModuleConfig.pm
Msg.pm
MsgStore.pm
MyConfig.pm
Mysql.pm
NamedNodeMap.pm
NDBM_File.pm
Negotiate.pm
netent.pm
Netrc.pm
news.pm
NKF.pm
Nntp.pm
NodeList.pm
Nox.pm
NullP.pm
O.pm
ODBC.pm
Opcode.pm
open.pm
Open2.pm
Open3.pm
ops.pm
Options.pm
OS2.pm
Output.pm
overload.pm
Packlist.pm
Parent.pm
Parse.pm
Parser.pm
ParseUtils.pm
ParseWords.pm
Path.pm
PatternTempl.pm
Peek.pm
Perl2SAX.pm
PerlRun.pm
PerlRunXS.pm
PerlSAX.pm
PerlSections.pm
PH.pm
pie.pm
pie3d.pm
Ping.pm
Pipe.pm
Plainer.pm
Plus.pm
pm.ph
pmu.ph
points.pm
Poll.pm
Pop.pm
POP3.pm
POSIX.pm
PPD.pm
Pretty.pm
PrintEvents.pm
Profile.pm
ProfileData.pm
ProfileDumper.pm
Protocol.pm
protoent.pm
Proxy.pm
ProxyServer.pm
PullParser.pm
PurePerl.pm
Push.pm
pwent.pm
QNX.pm
QuotedPrint.pm
re.pm
ReadLine.pm
Recipient.pm
RedirectLogFix.pm
RefHash.pm
Refs.pm
RegExp.pm
register.pm
Registry.pm
RegistryBB.pm
RegistryLoader.pm
RegistryNG.pm
Reindent.pm
Request.pm
Resource.pm
Response.pm
rlogin.pm
RobotRules.pm
RobotUA.pm
rsync.pm
Safe.pm
Sample.pm
SAX2Perl.pm
SAXT.pm
Scalar.pm
Scan.pm
SDBM_File.pm
Seekable.pm
Select.pm
SelectSaver.pm
SelfLoader.pm
SelfStubber.pm
Semaphore.pm
servent.pm
Server.pm
SGMLS.pm
Shell.pm
Showlex.pm
SIG.pm
sigtrap.pm
Simple.pm
SizeLimit.pm
SMTP.pm
snews.pm
SNPP.pm
Soundex.pm
Spec.pm
Sponge.pm
src.pm
Ssh.pm
Stackobj.pm
Stash.pm
stat.pm
Statement.pm
StatINC.pm
Status.pm
Std.pm
Stdio.pm
Storable.pm
strict.pm
Struct.pm
Sub.pm
subs.pm
Subst.pm
SubstrHash.pm
Switch.pm
Symbol.pm
Symdump.pm
Syslog.pm
SysV.pm
Table.pm
Tabs.pm
Tagset.pm
TcpTransaction.pm
telnet.pm
Termcap.pm
Terse.pm
test.pm
testlib.pm
Text.pm
Time.pm
tm.pm
TokeParser.pm
ToObjects.pm
Trig.pm
Twig.pm
UIElem.pm
UM.pm
UNIVERSAL.pm
Unix.pm
URI.pm
URL.pm
Usage.pm
UserAgent.pm
utf8.pm
Util.pm
utils.pm
ValParser.pm
vars.pm
Visitor.pm
VMS.pm
W32ODBC.pm
warnings.pm
Win32.pm
WithBase.pm
Wrap.pm
XMLWriter.pm
XPointer.pm
XQL.pm
Xref.pm
XSLoader.pm
Yapp.pm

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.