Thương mại điện tử WordPress được quản lý Trợ giúp

Phê duyệt đơn đặt hàng

Nếu bạn có một đơn đặt hàng cần phải xác nhận, bạn sẽ muốn phê duyệt theo cách thủ công:

Bắt buộc: Đặt hàng WooCommerce là một tiện ích mở rộng WooCommerce đặc biệt được bao gồm trong Dịch vụ lưu trữ Thương mại điện tử của WordPress hoặc dưới dạng một giao dịch mua độc lập.
  1. Đăng nhập vào WordPress.
  2. Điều hướng tới WooCommerce > Đặt hàng > Đơn hàng. Bạn sẽ nhìn thấy một trạng thái Xác nhận đang chờ xử lý đối với đơn hàng cần xác nhận.
  3. Chọn biểu tượng Dấu chọn để phê duyệt đặt hàng.

Sau khi hoàn thành, hóa đơn sẽ được gửi qua email tới khách hàng. Có thể tiến hành thanh toán thông qua trang Tài khoản của tôi của khách hàng. Một liên kết tới trang Tài khoản của tôi sẽ được đính kèm trong email.

Xem thêm thông tin