Bỏ qua đến nội dung chính
Gọi cho chúng tôi
Số điện thoại và giờ làm việc
Trung tâm Trợ giúp

Khám phá các tài nguyên trợ giúp trực tuyến của chúng tôi

Trợ giúp

GoDaddy Trợ giúp

Software versions installed on Linux Hosting, Windows Hosting, and Managed WordPress accounts

The software we install on your hosting account depends on the type of hosting you have.

Linux Hosting with cPanel

Component Version
Apache 2.4.46
cURL 7.19.7
MySQL 5.6.49
5.7.33
PHP 5.6
7.3
7.4 (default)
8.0
PEAR 1.10.5
Perl 5.10.1
phpMyAdmin 4.9.4
Python via Python Selector
2.7.18
3.3.7
3.4.9
3.5.9
3.6.11
3.7.8
Zend 3.3.26
cPanel Control Panel 86.0.30

Windows Hosting with Plesk

Component Version
MS Windows Server 2012/2012 R2
ASP 3.0 (VBScript version 5.8)
ASP.NET 3.5.30729.4926
4.8.03761
cURL 7.59.0 (PHP 5.6)
7.7.0 (PHP 7.3)
IIS 8.0/8.5
MSSQL Europe & Asia: MSSQL 2014
North America: MSSQL 2012 or 2014
Starter Plesk only: MSSQL not supported
MySQL 5.5.51
.NET Core 1
1.1
2.0
PHP 5.6 and 7.3
phpMyAdmin 4.9.0.1
MyLittleAdmin 3.8
IIS URL Rewrite Module 7.1.1980
Plesk Control Panel Onyx (17.8)

Managed WordPress

Component Version
WordPress Most recent version within 24 hours
(visible at wordpress.org)
Apache 2.4
cURL 7.45.0
MySQL 5.6.33
PHP 7.0
7.1
7.2
7.3 (recommended)
phpMyAdmin 3.5.5


More info

  • Although Linux Hosting and Windows Hosting support many of the same components, there are a few differences to know about.