Trợ giúp

Trình dựng website 7 Trợ giúp

Place items on multiple pages

We know you love your website, and we want to make it easy for you to put amazing designs on multiple pages. Website Builder v7 helps ensure that as your website grows, your logo, images, and anything else displays on the same place on each page.

To Place Items on Multiple Pages with Website Builder

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. In your Products list click Website Builder, and then click Manage next to the account you want to use.
  3. Click Edit Site.
  4. Click any item on the page and, from the floating toolbar's More icon, select Show on all pages.
    Click the toolbar's far-right icon and select Show on all pages.

    Note: To remove an item set to appear on multiple pages, click it and select Show only on this page.

  5. To see your changes online, click Publish and click the link to your site in the confirmation window.

Next step


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.