Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Plesk: Generate CSRs (Certificate Signing Requests)

When you request an SSL certificate for a website using Parallels Plesk Panel, you must first generate a certificate signing request (CSR). After you generate the CSR, log in to your account to complete the certificate request.

When you generate the CSR, you must provide certain information about your organization. If the domain name on the certificate request belongs to a registered organization, be sure to specify what is legally registered for the organization. For more information, see the About the Distinguished Name section of Generate a CSR (certificate signing request).

Generating a CSR using Plesk Parallels Panel 8.x and 9.x

Use these steps to generate a CSR using Plesk Parallels Panel 8.x or 9.x.

To Generate a CSR for Parallels Plesk Panel 9.x

 1. Log in to Parallels Plesk Panel.
 2. From the left menu, select Domains.
 3. Select the domain name you want to generate the CSR for.
 4. In the Services panel, click Certificates.
 5. Click Add.
 6. Enter a Certificate Name.
 7. Select the Bit Size. 2048 or higher is required.
 8. Select the Country.
 9. Enter the State or Province. Do not abbreviate.
 10. Enter the City. Do not abbreviate.
 11. Enter the Organization Name.
 12. Enter the Department.
 13. Enter the Domain Name.

  Note: For multi-domain Wildcard certificates, enter an asterisk (*) as the subdomain. For example, *.coolexample.com.

 14. Click Request to generate the CSR.
 15. Click Certificates.
 16. Click the certificate name for the CSR.
 17. Highlight and copy all of the text in the CSR box, including header and footer lines:
  -----BEGIN CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----

  -----END CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----
 18. Paste the CSR into a simple text editor, such as Notepad.
 19. Log in to your account to complete the SSL request form. Paste the entire CSR into the field provided, and submit your request so that we can begin verifying your application.

To learn about the SSL request process, see Request an SSL certificate for more information.

Generating a CSR using Plesk Parallels Panel 10.x

Use these steps to generate a CSR using Plesk Parallels Panel 10.x.

To Generate a CSR for Parallels Plesk Panel 10.x

 1. Log in to Parallels Plesk Panel.
 2. From Hosting Services, click Domains.
 3. Click Control Panel next to the domain the CSR is for.
 4. Click the Websites & Domains tab, and then click SSL Certificates.
 5. If there are multiple domains setup, click Manage next to domain you want to add the SSL to.
 6. Click Add SSL Certificate.
 7. Enter a Certificate Name.
 8. Select the Bit Size. 2048 or higher is required.
 9. Select the Country.
 10. Enter the State or Province. Do not abbreviate.
 11. Enter the Location. Do not abbreviate.
 12. Enter the Organization Name.
 13. Enter the Department.
 14. Enter the Domain Name.

  Note: For multi-domain Wildcard certificates, enter an asterisk (*) as the subdomain. For example, *.coolexample.com.

 15. Enter your Email Address.
 16. Click Request to generate the CSR.
 17. In SSL Certificates, click the name of the certificate.
 18. Highlight and copy all of the text in the CSR box, including header and footer lines:
  -----BEGIN CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----

  -----END CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----
 19. Paste the CSR into a simple text editor, such as Notepad.
 20. Log in to your account to complete the SSL request form. Paste the entire CSR into the field provided, and submit your request so that we can begin verifying your application.

Generating a CSR using Plesk Parallels Panel 11.x

Use these steps to generate a CSR using Plesk Parallels Panel 11.x.

To Generate a CSR for Parallels Plesk Panel 11.x

 1. Log in to Parallels Plesk Panel.
 2. From Hosting Services, click Domains.
 3. Click Control Panel next to the domain the CSR is for.
 4. Plesk 11.0-11.4: Go to the Websites & Domains tab, and then click Secure Your Sites.

  Plesk 11.5+: Go to the Websites & Domains tab, click the domain name, and then click Secure Your Sites.
 5. Click Add SSL Certificate.
 6. Enter a Certificate Name.
 7. Select the Bit Size. 2048 or higher is required.
 8. Select the Country.
 9. Enter the State or Province. Do not abbreviate.
 10. Enter the Location. Do not abbreviate.
 11. Enter the Organization Name.
 12. Enter the Department.
 13. Enter the Domain Name.

  Note: For multi-domain Wildcard certificates, enter an asterisk (*) as the subdomain. For example, *.coolexample.com.

 14. Enter your Email Address.
 15. Click Request to generate the CSR.
 16. In SSL Certificates, click the name of the certificate.
 17. Highlight and copy all of the text in the CSR box, including header and footer lines:
  -----BEGIN CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----

  -----END CERTIFICATE SIGNING REQUEST-----
 18. Paste the CSR into a simple text editor, such as Notepad.
 19. Log in to your account to complete the SSL request form. Paste the entire CSR into the field provided, and submit your request so that we can begin verifying your application.

To learn about the SSL request process, see Request an SSL certificate for more information.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.