Trợ giúp

Chứng nhận SSL Trợ giúp

Plesk: Install a certificate on your primary IP address

You can install an SSL certificate on the primary IP address on a Parallels Plesk Panel 10 or 11.0.9 server. However, we recommend installing it on an IP address other than the primary.

You can use these instructions to verify that your SSL certificate is correctly installed and assigned to the primary IP address. If you haven't installed your SSL certificate yet, see Plesk: Install a certificate for instructions.

If your server is set up for reseller accounts, you must take a few additional steps. Reseller accounts let your customers sell your hosting services to their own clients.

When you are finished making changes to your server, you must restart it.

To Verify Prior Installation of the SSL Certificate

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin. For more information, see Log in to my server.
 2. From the menu on the left, select Subscriptions.
 3. For the subscription with the SSL certificate installed, click Open in Control Panel.
 4. Go to the Websites & Domains tab, and then click the domain name at the bottom of the page.
 5. Make sure Enable SSL support is selected, and then select your SSL certificate from the menu.
 6. Click OK.

To Assign the SSL Certificate to the Server's Primary IP Address

 1. Log in to Parallels Plesk Panel as admin.
 2. From the menu on the left, select Tools & Settings.
 3. In the Tools & Resources section, select IP Addresses.
 4. Click the server’s primary IP address, and then do the following:
  • IP address is distributed as — Select Dedicated.
  • SSL certificate — Select the SSL certificate for the domain name.
  • Default site — Select the SSL certificate for the domain name.
 5. Click OK.

To Complete the SSL Setup for Servers with Reseller Accounts

 1. From the main Plesk Panel screen, select Resellers.
 2. Click the reseller name.
 3. Click the primary IP address, and then do the following:
  • IP address is distributed as — Select Dedicated.
  • SSL certificate — Select the SSL certificate for the domain name.
  • Default site — Select the SSL certificate for the domain name.
 4. Click OK.

To Restart Your Web Server

 1. In Parallels Plesk Panel, from the menu on the left, click the Server.
 2. Click Service Management.
 3. If your server is running Linux, stop and start the Apache process. If your server is running Windows, stop and start the IIS service.

  Note: Simply restarting Apache will not work. Stop the service and start it again to complete the installation.

If you purchased the SSL certificate from us, you can verify that it's installed correctly by Test your SSL's configuration. You can also verify installation by accessing your site at https://CoolExample.com (replace CoolExample with your domain name).


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.