POP or IMAP: How do I know what type of account I have?

Since all Workspace email plans allow POP, you can always use POP to set up your email. However, with most Workspace plans, you can also use IMAP. Learn about the difference between IMAP and POP.

Workspace Plan IMAP-enabled POP-enabled
Unlimited Business x x
Business x x
Personal x x
Free x

If you are not sure what kind of plan you have, follow these steps:

  1. Log into your GoDaddy account.
  2. Click Workspace Email.
  3. If your Email Plan says Free, then you have only have access to POP-enabled email. If it doesn't, then you can use IMAP to set up your email. If you have it, you should use IMAP to set up your email.

Next step

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.