Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Preview your website in cPanel hosting

You can preview what your domain's website looks like before making it visible on the Internet using your hosting account's preview feature. This is beneficial when you are setting up a website for a domain that is currently active, either in your account or with another hosting provider.

  1. Log in to your GoDaddy account.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the cPanel account you want to use, click Manage.
  4. Click cPanel Admin.
  5. In the Domains section, click Preview Website.
  6. Next to the domain you want to use, click Preview.

Limitations of cPanel preview

The cPanel preview feature only works for static websites built in HTML. If your website is built with a CMS (e.g. WordPress, Drupal, etc.), it generates content dynamically based on your domain name. The cPanel preview will not work properly with these types of sites. To get a more complete preview of your dynamic website, you should instead preview your website by editing your hosts file.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.