Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Processing Refunds in Quick Shopping Cart

With Quick Shopping Cart®, you can issue either full or partial refunds to your customers. You should communicate with your customers to reach an agreement before you issue refunds.

Create a partial refund in the editor by subtracting the refunded amount from either the Subtotal or the Total Shipping.

Note: You must have an SSL certificate to process credit card orders and refunds. For other types of orders, such as print and call, or cash on delivery, you will need to arrange delivery of refunds offline. For information about adding an SSL certificate to Quick Shopping Cart, see Adding an SSL Certificate and Site Seal.

Processing Offline Refunds

If you need to refund a Quick Shopping Cart payment you didn't transact with a credit card, you can mark the order as refunded and deliver the refunded amount offline.

To Process Offline Refunds

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Manage Orders.
 5. Next to the order to refund, click the Edit icon.
 6. Under Status, select Refunded.
 7. You must arrange to deliver funds offline.

Processing Complete Credit Card Refunds

Quick Shopping Cart lets you refund the entire amount of orders back to your customers' credit cards.

To Process Complete Credit Card Refunds

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Manage Orders.
 5. Next to the order to refund, click the Edit icon.
 6. From the Payment tab, under Transactions, click Refund.

Note: If the Refund button no longer displays, you must process the refund from the payment gateway's merchant interface.

Processing Partial Credit Card Refunds

Quick Shopping Cart lets you refund partial amounts back to your customers' credit cards.

To Process Partial Credit Card Refunds

 1. Log in to your GoDaddy account.
 2. Click Quick Shopping Cart.
 3. On the Quick Shopping Cart page, click Manage next to the Quick Shopping Cart account you want to use.
 4. From the Manage menu, in the Orders section, select Manage Orders.
 5. Next to the order to refund, click the Edit icon.
 6. From the Details tab, go to either Subtotal or Total Shipping, and then click Edit.
 7. Enter the new amount, check Recalculate taxes if necessary, and then click OK.
 8. Confirm the amount, and then click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.