Publish or Edit Posts in WordPress

WordPress posts are the entries that display in reverse chronological order on your home page. In contrast to pages, posts usually have comment fields beneath them and are included in your site's RSS feed.

To publish a post

  1. Log in to your WordPress Dashboard.
  2. Select Posts > Add New.
  3. Enter a title for your post, and then enter what you want to say in the Text Editor.
  4. (Optional) Select or create a category in the Categories area. For more information on categories and tags, see WordPress.org.
  5. Click Publish.

To edit a post

  1. Log in to your WordPress Dashboard.
  2. Click Posts, and then click Edit below the post you want to work with.
  3. Edit the post.
  4. Click Update.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.