Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Publishing RSS Feeds of your Marketplace Products

You can publish an RSS feed of popular products or product specials from your Marketplace shop to a list of Contacts to enhance your market visibility. The feed also can be added to the blogroll of your company blog or to your website.

To make the feed available to your Contacts, select the products to be included, and then publish the feed.

Adding Products to an RSS Feed

To Add Products to an RSS Feed

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In the My Products section, click Marketplace.
 3. In the Marketplace Accounts list, click Manage Account for the account you want to manage. The Marketplace Manager opens.
 4. In the Marketing Solutions Manager, select the Products tab.
 5. On the navigation bar, select Feeds.
 6. Select the products to be added to the RSS feed.
 7. On the navigation bar, select Add to Feed.
 8. Select the feed where the products are to be added, and then click OK.

NOTE: Each feed can include up to 20 products. Feeds can be cleared of products and other products can be added to the feeds at any time. Please note that the updated feeds must be published before the updates are visible to your Contacts.

Publishing an RSS Feed

To Publish an RSS Feed

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In the My Products section, click Marketplace.
 3. In the Marketplace Accounts list, click Manage Account for the account you want to manage. The Marketplace Manager opens.
 4. In the Marketing Solutions Manager, select the Products tab.
 5. On the navigation bar, select Feeds, and then select Publish.
 6. Select the feed to be published.
 7. Click OK.

NOTE: To publish a feed, you must have products assigned to the feed.

Clearing Products from an RSS Feed

To Clear Products from an RSS Feed

 1. Log in to your Account Manager.
 2. In the My Products section, click Marketplace.
 3. In the Marketplace Accounts list, click Manage Account for the account you want to manage. The Marketplace Manager opens.
 4. In the Marketing Solutions Manager, select the Products tab.
 5. On the navigation bar, select Feeds, and then select Clear Feed.
 6. Select the feed to be cleared.
 7. Click OK.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.