Trợ giúp

Miền Trợ giúp

Quản lý các quản trị viên tài khoản tên miền

Các quản trị viên tài khoản có thể quản lý các tên miền của bạn từ các tài khoản riêng biệt mà không truy cập trực tiếp tới tài khoản hoặc thông tin thanh toán của bạn.

Hãy xem

để biết thêm chi tiết về vai trò của quản trị viên tài khoản khi cài đặt quyền truy cập tới tên miền của bạn.

LƯU Ý: Bài viết này chỉ áp dụng cho tên miền. Để biết thêm chi tiết về cài đặt các quản trị viên cho các tài khoản lưu trữ, hãy xem

.

Đây là cách bạn có thể cung cấp quyền truy cập quản trị viên tài khoản để quản lý các tên miền.

Thêm quản trị viên tài khoản

Để thêm quản trị viên tài khoản

Bước đầu tiên để cấp quyền truy cập cho một quản trị viên tài khoản tới cài đặt tên miền của bạn là mời họ trở thành quản trị viên tài khoản của bạn.

 1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản của bạn.
 2. Từ mục Tài khoản của tôi, nhấp Cài đặt.
 3. Nhấp Quản trị viên tài khoản.
 4. Hoàn thành các trường của Quản trị viên tài khoản, và sau đó nhấp Mời.

Quản trị viên tài khoản mới của bạn nhận được một email với chủ đề "Mời quản lý tài nguyên cho [Tên của bạn]". Email này có chứa một liên kết để chấp nhận lời mời quản trị viên tài khoản. Quản trị viên tài khoản mới này phải tạo một tài khoản mới hoặc đăng nhập vào một tài khoản hiện có để chấp nhận lời mời.

Cấp quyền truy cập cho quản trị viên tài khoản

Sau khi quản trị viên tài khoản mới của bạn chấp nhận lời mời, bạn có thể chỉ định tên miền cho họ để quản lý. Bạn có thể giữ những tên miền được chỉ định trong (các) thư mục riêng biệt để dễ dàng chỉ định chúng bằng cách tạo một thư mục trong Trình quản lý miền với quyền của quản trị viên tài khoản.

LƯU Ý: Bạn phải có DNS cao cấp để cấp quyền truy cập DNS cho quản trị viên tài khoản của bạn và sửa quyền này.

Để cấp quyền truy cập cho quản trị viên tài khoản

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Trong mục Tùy chọn nâng cao và bên dưới Thư mục, nhấp Thêm thư mục. Nếu bạn không nhìn thấy Tùy chọn nâng cao, nhấp vào mũi tên nhỏ ở bên trái của tên miền.
 4. Đặt tên cho thư mục, sau đó nhấp Chỉ định quản trị tài khoản.

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể sử dụng các thư mục hiện có.

 5. Từ danh sách Quản trị viên tài khoản, chọn quản trị viên tài khoản mà bạn muốn có quyền truy cập vào thư mục, và sau đó chọn một trong những tùy chọn truy cập sau:
  • Quyền truy cập của quản trị viên — Quản lý tất cả các tính năng tên miền sau: Địa chỉ liên hệ, máy chủ tên, máy chủ, chuyển tiếp miền, khóa/mở khóa, gia hạn tự động, hủy, và các miền con.
  • Quyền truy cập tùy chỉnh — Chỉ quản lý các tính năng bạn chọn
  • Quyền truy cập Chỉ đọc — Chỉ xem các tên miền mà không quản lý tính năng nào
  • Không có quyền — Không cho quản trị viên tài khoản truy cập thư mục này
 6. Nhấp OK.

Chỉ định tên miền cho quản trị viên tài khoản

Sau khi quản trị viên tài khoản có quyền truy cập vào thư mục, họ có thể quản lý tên miền mà bạn chỉ định cho thư mục của họ.

Để chỉ định tên miền cho quản trị viên tài khoản

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Bên cạnh Miền, nhấp Khởi chạy.
 3. Di chuột qua thư mục có chứa các tên miền để chỉ định cho quản trị viên tài khoản của bạn. Từ menu thả xuống, chọn Sửa.
 4. Chọn quản trị viên tài khoản của bạn và đặc quyền thư mục
 5. Nhấp Lưu.

LƯU Ý: Để thêm các miền vào một thư mục, đầu tiên bạn cần tạo một thư mục. Sau khi tạo thư mục, đi đến màn hình Tất cả miền của trình quản lý miền và chọn một dấu kiểm bên cạnh (các) miền mà bạn muốn có trong thư mục đó. Sau đó đi đến Tổ chức và chọn Thêm vào Thư mục.

Chỉ định vai trò cho quản trị viên tài khoản

Bạn có thể xác định và sau đó chỉ định quyền truy cập các hồ sơ cho quản trị viên của bạn.

 • Quản trị — Đây là cấp độ quyền truy cập cao nhất. Quản trị viên tài khoản của bạn có thể thực hiện tất cả các vai trò bạn đã xác định.
 • Quyền truy cập tùy chỉnh — Chỉ định những vai trò mà bạn muốn quản trị viên tài khoản của bạn có:
  • Liên hệ — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể sửa đổi thông tin liên hệ cho tên miền được tin cậy, cũng như thông tin Nexus cho tên miền .us.
  • Máy chủ tên — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể sửa đổi thông tin về máy chủ tên cho tên miền được tin cậy.
  • Máy chủ lưu trữ — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể quản lý phần tổng hợp máy chủ lưu trữ cho tên miền được tin cậy.
  • Chuyển tiếp miền — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể quản lý cài đặt chuyển tiếp tên miền cho tên miền được tin cậy.
  • Gia hạn tự động — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể đặt xem tên miền được tin cậy có gia hạn tự động khi hết hạn không.
  • Hủy — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể hủy tên miền được tin cậy.
  • Miền con — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể quản lý cài đặt miền con cho tên miền được tin cậy.
 • Chỉ đọc — Quản trị viên tài khoản của bạn có thể xem các tên miền được tin cậy, nhưng không thể sửa đổi.

Loại bỏ quản trị viên tài khoản

Bạn có thể loại bỏ quyền truy cập của quản trị viên tài khoản tới tên miền của bạn bằng cách sử dụng Cài đặt tài khoản.

 1. Đăng nhập vào Quản lý tài khoản.
 2. Từ mục Tài khoản của tôi, nhấp Cài đặt, và sau đó nhấp Quản trị viên tài khoản.
 3. Từ menu Quản trị viên tài khoản, chọn quản trị viên tài khoản mà bạn muốn xóa, và sau đó nhấp Thu hồi.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.