Dịch vụ lưu trữ Linux (cPanel) Trợ giúp

Quản lý DNS cho tài khoản lưu trữ của bạn

Nếu bạn cần thay đổi DNS của miền lưu trữ, bạn có thể truy cập trình quản lý DNS của chúng tôi thông qua tài khoản lưu trữ của bạn.

  1. Đăng nhập vào Trình quản lý tài khoản.
  2. Nhấp Lưu trữ web.
  3. Bên cạnh tài khoản lưu trữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp Quản lý.
  4. Trong phần Tên miền, nhấp Trình quản lý DNS.

Để biết thông tin về việc sử dụng Trình quản lý DNS, xem Quản lý DNS .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn bạn đã phản hồi
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Chúng tôi cần làm gì để hữu ích hơn?