Trợ giúp

Quản lý tài khoản Trợ giúp

Quyền truy cập của người được ủy quyền: Mức quyền

Khi bạn mời những người khác để truy cập tài khoản của bạn, bạn có thể cài đặt một trong những mức truy cập để kiểm soát thao tác người được ủy quyền có thể thực hiện trong tài khoản của bạn.

Mức độ truy cập Người được ủy quyền có thể:
Sản phẩm, Miền & Mua hàng Thay mặt cho bạn thực hiện mua hàng bằng cách sử dụng phương pháp thanh toán được lưu của bạn .

Truy cập các sản phẩm của bạn (bao gồm cả các bảng điều khiển sản phẩm) và hủy sản phẩm mới.

Đối với các miền, bạn có thể cho phép các thao tác quản lý, thao tác di chuyển hay cả hai. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Gán quyền thư mục cho truy cập ủy quyền.
Sản phẩm & Miền Truy cập các sản phẩm của bạn (bao gồm cả các bảng điều khiển sản phẩm) và hủy sản phẩm mới.

Đối với các miền, bạn có thể cho phép các thao tác quản lý, thao tác di chuyển hay cả hai. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Gán quyền thư mục cho truy cập ủy quyền.
Chỉ dành cho miền Các thao tác quản lý miền, thao tác di chuyển hay cả hai. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Gán quyền thư mục cho truy cập ủy quyền.
Chỉ kết nối tài khoản Truy cập tài khoản của bạn trong thời gian tương lai. Hiện tại không có truy cập sản phẩm hay mua hàng. Chọn mức truy cập này để giữ cho người được ủy quyền kết nối với tài khoản của bạn để thao tác trong tương lai.


Cho dù mức truy cấp bạn cấp là gì, người được ủy quyền của bạn không thể:

  • Quản lý hay thêm các phương thức thanh toán cho tài khoản của bạn
  • Mời những người khác truy cập tài khoản của bạn
  • Xem hay thay đổi thông tin đăng nhập tài khoản của bạn (như mật khẩu hay Mã PIN hỗ trợ của bạn)
  • Xen trạng thái đơn hàng của bạn
  • Nâng cấp sản phẩm, chỉ có các giao dịch mua mới và gia hạn mới được hỗ trợ

Các bước tiếp theo

Thông tin thêm


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.