Record my steps on Mac

When you contact our 24/7 Support team, we might ask you to provide a recording of steps to duplicate your problem to help us resolve your issue.

You can use QuickTime Player on your Mac to create a recording.

 1. Launch QuickTime Player from the Launchpad.
 2. Simultaneously press control + command + n to select New Screen Recording.
 3. On the screen recording tool, pull down the menu to customize the recording if necessary.
  • You can select a microphone from a list of connected devices if you want to record audio.
  • You can choose to show mouse clicks in your recording (this can help to demonstrate complex tasks).
 4. To start recording, press the record button.
  • Click to record the full screen.
  • Click and drag to record only part of the screen.
  • End the recording by clicking the stop button in the menu bar.
  • Duplicate the steps to the problem you're trying to troubleshoot.
  • If you need to start over, you can click on delete instead of save to discard the current recording.
 5. Give the file a name and save it to the location of your choice.
 6. The recording is saved as a .mov file.

Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.