Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Redirect my website to HTTPS in Plesk/Windows

If you have a secure certificate (SSL) on your website, you can automatically redirect visitors to the secured (HTTPS) version of your website to make sure their information is protected.

How you redirect traffic depends on the type of hosting you have.

Windows & Plesk

Windows-based accounts use web.config files to handle redirection.

Note: If you need to create a web.config file, you can use your control panel's file manager (Web & Classic / Plesk).

Using the following code in your web.config file automatically redirects visitors to the HTTPS version of your site:

<configuration>
<system.webServer>
<rewrite>
  <rules>
	<rule name="HTTP to HTTPS redirect" stopProcessing="true"> 
	<match url="(.*)" /> 
	<conditions> 
		<add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" />
	</conditions> 
	<action type="Redirect" redirectType="Permanent" url="https://{HTTP_HOST}/{R:1}" />
</rule>  
  </rules>
</rewrite>
</system.webServer>
</configuration>

If you have an existing web.config file:

 • Ensure you have sections (i.e. opening and closing tags) for:
  • system.webServer (which contains rewrite)
  • rewrite (which contains rules)
  • rules (which contains one or more rule sections)
  Insert any of those sections that do not exist.
 • Insert the entire rule section, including match, conditions, and action, inside the rules section.

  Note: You're inserting the rule (without an 's') inside the rules (with an 's') section.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.