Trợ giúp

Dịch vụ lưu trữ Windows (Plesk) Trợ giúp

Redirect my WordPress website to HTTPS for Plesk hosting

If you have a secure certificate (SSL) on your WordPress website, you can automatically redirect visitors to the secured (HTTPS) version of your website to make sure their information is protected.

Note: Several plug-ins are available for WordPress that can redirect your URL automatically after you have installed your SSL certificate. For help with WordPress plugins, see wp.org

How you redirect traffic depends on the type of hosting you have.

WordPress installed on Plesk/Windows hosting

  1. Log in to your WordPress admin panel.
  2. Click Settings and then General.
  3. Change your WordPress URL and Site URL from http://coolexample.com to https://coolexample.com and click Save Changes.
  4. Create a web.config file in your httpdocs folder
  5. Insert the code listed below into your web.config file and save the file.
    <configuration> <system.webServer> <rewrite> <rules> <clear /> <rule name="Redirect to https" stopProcessing="true"> <match url="(.*)" /> <conditions> <add input="{HTTPS}" pattern="off" ignoreCase="true" /> </conditions> <action type="Redirect" url="https://{HTTP_HOST}{REQUEST_URI}" redirectType="Permanent" /> </rule> <rule name="Main Rule" stopProcessing="true"> <match url=".*" /> <conditions logicalGrouping="MatchAll"> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsFile" negate="true" /> <add input="{REQUEST_FILENAME}" matchType="IsDirectory" negate="true" /> </conditions> <action type="Rewrite" url="index.php/{R:0}" /> </rule> </rules> </rewrite> </system.webServer> </configuration>

    More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.