Redirect my WordPress website to HTTPS in cPanel hosting after my SSL certificate is installed

If you have a secure certificate (SSL) on your WordPress website, you can automatically redirect visitors to the secured (HTTPS) version of your website to make sure their information is protected.

Note: Several plug-ins are available for WordPress that can redirect your URL automatically after you have installed your SSL certificate. For help with WordPress plugins, see wp.org

Warning: These instructions do not apply to SSLs installed on Managed WordPress. The HTTPS redirect is automatically enabled after the SSL certificate install finishes on a Managed WordPress account.

  1. Log in to your WordPress admin panel.
  2. Click Settings and then General.
  3. Change your WordPress URL and Site URL from http://coolexample.com to https://coolexample.com(you will need to substitute your domain name for coolexample.com) and click Save Changes.
  4. Create a .htaccess file in your webroot or public_html folder.
  5. Insert the code listed below into your .htaccess file and save the file.
# BEGIN GD-SSL <IfModule mod_rewrite.c> Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} !=on RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^(.+)$ RewriteCond %{SERVER_NAME} ^coolexample\.com$ [OR] RewriteCond %{SERVER_NAME} ^www\.coolexample\.com$ RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [R=301,L] Header add Strict-Transport-Security "max-age=300" </IfModule> # END GD-SSL # BEGIN WordPress <IfModule mod_rewrite.c> RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . /index.php [L] </IfModule> # END WordPress

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.