Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Reinstalling the Default Scripts Directory on Linux Shared Hosting

Reinstalling the default directory updates your hosting account's scripts directory with the latest versions of default scripts, including gdform.cgi (Deluxe Linux hosting), gdform.php, and webformmailer.php.

Linux Web Hosting accounts do not have access to the CGI form-mailer. Reinstallation of the scripts directory for these hosting accounts does not include gdform.cgi.

To Reinstall the Default Directory to Your Hosting Account

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Web Hosting.
  3. Next to the hosting account you want to use, click Manage.
  4. In the Tools section, click Form Mail.
  5. Select Reinstall Default Scripts Directory.
  6. Click Continue, and then click Update.

Your default directory is reinstalled within 15 minutes.


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.