Remove a blog from my site

This action can be used to remove your own blog from your site — or an external blog feed that you've been displaying.

Note: This action is not the same as deleting a blog post, which is explained in Delete a post from my blog

  1. Log in to your GoDaddy account and open your product. (Need help opening your product?)
  2. Click Edit/Edit Site.
  3. Scroll to where the blog appears in your main window, click anywhere within that section and the blog panel opens.
    Click anywhere in blog section
  4. Click Delete Section at the very bottom of the panel, then click Delete in the confirmation window that appears. The blog is removed immediately.
    Click Delete Section
  5. Click Publish to push the changes to your site.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.