Remove database tables

You can remove, or drop, existing tables from a database. This is usually recommended before importing a new database or restoring a backup.

Warning: Before dropping your database tables, ensure that you have a backup of the database. (cPanel / Plesk / Web Hosting / VPS)
  1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).

    Note: In cPanel Hosting you must select the database for your WordPress site in the left-hand column before proceeding to the next step.

  2. You should see a list of all your database tables.
  3. Check the Check All box.

    Note: You can drop specific tables by checking individual boxes next to the table names.

  4. From the drop down next to the Check All box, select Drop.
  5. Click Yes, when prompted with "Do you really want to execute the following query?"

  6. Click Yes to drop the tables.

Next steps

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.