Remove WordPress comments

You can remove comments individually or in bulk within WordPress.

 1. Log in to WordPress
 2. Go to Comments > All Comments
 3. Filter comments based on the following:
  • All
  • Pending
  • Approved
  • Spam
  • Trash
 4. After filtering comments you can delete them individually or in bulk:

  • To remove them individually
   • Highlight a comment with your mouse cursor
   • Click Trash
   • The selected comment will be moved to the trash.
  • To remove in bulk
   • Place a check in the box next to each comment you wish to remove
   • Select "Move to Trash" from the "Bulk Actions" drop down
   • Click Apply
   • The selected comments will be moved to the trash.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.