Trợ giúp

WordPress Trợ giúp

Remove WordPress comments from unregistered users

You can remove all comments from unregistered users in WordPress.

  1. Log into phpMyAdmin (cPanel / Plesk / Web Hosting / Managed WordPress).
  2. Select the database for your WordPress site in the left-hand column.
  3. Click the SQL tab.
  4. Paste the following query in the query field.
    DELETE wp_comments, wp_commentmeta FROM wp_comments INNER JOIN wp_commentmeta WHERE wp_comments.comment_id=wp_commentmeta.comment_ID AND wp_comments.user_id = 0; DELETE FROM wp_comments WHERE user_id = 0;
    Warning: If your WordPress database uses custom table prefixes, then you must replace wp_ in each command with the prefix listed in your wp-config.php file.
  5. Click Go.

More info


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.