Trợ giúp

Trợ giúp GoDaddy

Reordering categories

In Quick Shopping Cart®, you can set the order in which your categories display. This feature is useful if you want to call attention to certain categories by placing them first or if you have a specific sequence you'd like to place them in, such as alphabetically or by type.

To Reorder Categories in Quick Shopping Cart

  1. Log in to your Account Manager.
  2. Click Quick Shopping Cart.
  3. In the Quick Shopping Cart list, click Manage next to the account you want to use.
  4. From the Manage menu, in the Catalog section, select Categories.
  5. Drag and drop categories to move them above or below other categories.

Note: You must publish your storefront for changes to take effect. For more information, see How to publish .


Bài này có hữu ích không?
Cảm ơn về phản hồi của bạn. Để nói chuyện với một đại diện của dịch vụ khách hàng, vui lòng sử dụng số điện thoại hỗ trợ hoặc tùy chọn trò chuyện ở trên.
Rất vui vì chúng tôi đã giúp được bạn! Chúng tôi có thể làm gì thêm cho bạn?
Rất tiếc về điều đó. Vui lòng cho chúng tôi biết điều gì làm cho bạn bối rối và vì sao giải pháp không khắc phục được vấn đề này.